โต๊ะหมู่บูชาคืออะไร?

โต๊ะหมู่บูชาคืออะไร?

 

โต๊ะหมู่บูชาคือโต๊ะที่วางเป็นกลุ่มเพื่อใช้บูชาหรือสักการะพระพุทธรูป  รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่เรานับถือ  ได้แก่  ทวยเทพต่างๆ  พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์  พระบรมรูปหล่อจำลองของพระมหากษัตริย์  พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมรูปหล่อจำลองของพระบรมวงศานุวงศ์  รวมถึงรูปภาพของบรรพบุรุษที่เราเคารพนับถือด้วย  ซึ่งเราจะพบเห็นโต๊ะหมู่บูชาได้ในวัด  สถานที่ราชการทั่วไป  รวมถึงในบ้านของพุทธศาสนิกชน  โดยปกติแล้วโต๊ะหมู่บูชาจะมีหลายรูปแบบให้เลือกเพื่อความเหมาะสมต่อพิธีการ  ตามขนาดของพื้นที่  รวมถึงกำลังทรัพย์ด้วย

โต๊ะหมู่บูชานั้นเป็นการผสานวัฒนธรรมของการบูชาแบบไทยมาประยุกต์รวมกับการจัดเครื่องเรือนของจีนมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  โดยเราสามารถแบ่งประเภทของโต๊ะหมู่บูชาออกได้ 3แบบ คือ โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 4   โต๊ะหมู่บูชาหมู่5  โต๊ะหมู่บูชาหมู่7 และโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 ซึ่งโต๊ะหมู่บูชาแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะการจัดวางเครื่องบูชาที่แตกต่างกันไปดังนี้

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 4 มีการจัดวางเครื่องบูชา คือ กระถางธูป 1 กระถาง  เชิงเทียน 1 คู่  พานดอกไม้ 2 พาน  แจกันดอกไม้ 2 คู่

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 5  มีการจัดวางเครื่องบูชา คือ กระถางธูป   1  กระถาง  เชิงเทียน 4  คู่  พานพุ่มดอกไม้ 5พาน  แจกันดอกไม้ 2 คู่

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 7  มีการจัดวางเครื่องบูชา คือ กระถางธูป 1 กระถาง เชิงเทียน 5 คู่ พานพุ่มดอกไม้ 5 พาน  แจกันดอกไม้ 2 คู่

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9  มีการจัดวางเครื่องบูชา คือ กระถางธูป 1  กระถาง เชิงเทียน6  คู่ พานพุ่มดอกไม้  7พาน  แจกันดอกไม้ 3 คู่

โดยโต๊ะหมู่บูชาทั้งหมู่ 4 หมู่5  หมู่7 และหมู่9นั้นสามารถจัดวางเครื่องบูชาโดยจัดแบบไม่เต็มชุดด้วยวิธีการลดเชิงเทียนและแจกันดอกไม้ลงมาอย่างละ 1 คู่ก็ได้  โดยมีข้อแม้ว่าการจัดเครื่องบูชานั้นต้องเข้าลักษณะ 3 ประการ คือ สะอาด  สว่าง  สงบ  ซึ่งลักษณะการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้เป็นการจัดที่ถือตามแบบโบราณมาจึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้